§ 1 Foreningens navn:

1.1 Foreningens navn er Assens Idrætsforening og den er hjemmehørende i
      Mariagerfjord Kommune.

1.2 Foreningen er stiftet d. 18/9-03

§ 2 Foreningens formål:

2.1 Foreningens formål er, at fremme den almene interesse for idræts-, ungdoms- og fritidsaktiviteter, samt at deltage i konkurrenceidræt.

2.2 Foreningen og foreningens underafdelinger er tilsluttet idrættens hovedorganisationer
(DGI, DIF, JBU m.fl.).

§ 3 Organisation:

3.1 Assens Idrætsforening består af en hovedforening repræsenteret ved en hovedbestyrelse, samt et antal selvstændige underafdelinger med respektive bestyrelser.

3.2 Pr. 01 MAR 2017 er der tilknyttet følgende selvstændige underafdelinger:
Gymnastik, Håbdbold, Fodbold Ungdom, Fodbold Senior, Badminton, Trav & Kast(optaget 26/6-04) og Assens Motion og Fitness (optaget 27/4-06)

3.3 Nye underafdelinger optages efter godkendelse af hovedbestyrelsen.
Godkendelse sker ved simpelt flertal, idet min. 2/3 af hovedbestyrelsen skal være til stede,
heriblandt formanden.

§ 4 Medlemsforhold:

4.1 Som aktive medlemmer kan underafdelingerne optage enhver, der aldersmæssigt vurderes at kunne deltage aktivt i underafdelingens aktiviteter.

4.2 Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde (se pkt. 14.3).
Passive medlemmer tegnes ved hovedbestyrelsen eller underafdelingen efter tilladelse fra hovedbestyrelsen.
Kontingent for passive medlemmer fastsættes eller godkendes af hovedbestyrelsen.
Hovedafdelingen eller den underafdeling, der tegner det passive medlem opkræver kontingent en gang årligt.

4.3 Æresmedlemmer kan på underafdelingernes forslag udpeges af hovedbestyrelsen.
Udpegningen kræver at min. 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer er til stede,
heriblandt formanden, og sker ved afstemning, idet der kræves simpelt flertal.
Ved stemmelighed kan et æresmedlem ikke udpeges.

4.4 Underafdelingerne skal til enhver tid kunne fremvise en aktuel medlemsliste udvisende
aktive og passive medlemmer for hovedbestyrelsen.

§ 5 Indmeldelse:

Indmeldelse af medlemmer sker skriftligt ved underafdelingens foranstaltning.
For medlemmer under 18 år kræves underskrift af forældre eller værge.
Indmeldelsen er bindende for kontingentperioden
- normalt en halvsæson, men andet kan  ære aftalt ved indmeldelsen
(f. eks. årsmedlemsskab hvori der gives en rabat)

§6 Udmeldelse:

6.1 Udmeldelse af foreningen sker ved underafdelingens foranstaltning ved udløb af en forudbetalt kontingentperiode.

6.2 Udmeldelse kan kun accepteres såfremt medlemmet ikke har økonomiske mellemværende med foreningen.

6.3 Underafdelingsbestyrelsen er bemyndiget til at godkende udmeldelse med forkortet varsel, såfremt medlemmet ikke er i økonomisk restance.

§ 7 Kontingent:

7.1 Kontingentet fastsættes og inddrages af underafdelingsbestyrelsen under hensyn til
underafdelingens økonomiske drift.

7.2 Kontingentet tilfalder underafdelingen og skal fremgå af regnskabet for underafdelingen.

7.3 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af underafdelingsbestyrelsen.

7.4 Underafdelingerne betaler et af hovedbestyrelsen fastsat beløb til hovedforeningen pr. medlem i underafdelingen. Beløbet fastsættes en gang årligt af hovedbestyrelsen.

§ 8 Restance:

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldmåneden.

§ 9 Udelukkelse og eksklusion:

9.1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod
foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

9.2 Alle sager om udelukkelse eller eksklusion indstilles til hovedbestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen, idet 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer skal være til stede.
Afgørelsen træffes ved afstemning, idet udelukkelse eller eksklusion kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

9.3 Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt
inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse.

9.4 I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 10 Ordinær generalforsamling:

10.1 Generalforsamlingen i hovedforeningen er foreningens øverste myndighed i anliggender, hvor kompetencen jf. disse vedtægter ikke er uddelegeret til underafdelingsbestyrelserne.

10.2 Ordinær generalforsamling afholdes i såvel hovedafdelingen som underafdelingerne en gang årligt.

10.3 Underafdelingerne afholder årlig generalforsamling inden udgangen af FEB måned,
mens hovedafdelingen afholder generalforsamling inden udgangen af MAR måned, 
idet alle underafdelinger skal have afholdt generalforsamling senest 2 uger inden hovedafdelingens generalforsamling.
Såfremt det på en underafdelings ordinære generalforsamling besluttes at indkalde til ekstraordinær general forsamling, kan hovedbestyrelsen beslutte at udskyde hovedforeningens ordinære generalforsamling til efter afholdelse af underafdelingens ekstraordinære generalforsamling.
Denne beslutning træffes på baggrund af en vurdering af emnet, der ønskes behandlet på underafdelingens ekstraordinære generalforsamling.

10.4 Adgang til hovedforeningens generalforsamling har alle foreningens medlemmer,
samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, idet medlemmer under 18 år kan repræsenteres ved deres forældre.
Der kan kun afgives én stemme pr. barn og en forældre kan kun afgive én stemme.
Adgang til underafdelingernes generalforsamling har alle medlemmer af underafdelingen,
samt hvem underafdelingsbestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer af underafdelingen, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

10.5 Generalforsamlingerne i såvel hovedafdelingen som i underafdelingerne indkaldes med mindst 14 dages varsel med opslag på spillestedet og ved annoncering på foreningens hjemmeside  www.aif-sport.dk.
Opslaget skal angive dagsorden ifølge vedtægterne.

10.6 Forslag som ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger skal være den respektive bestyrelse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

10.7 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Særlige forhold fremgår endvidere af § 19.

§ 11 Dagsorden:

11.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling for hovedforeningen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse
5) Behandling af indkommende forslag
6) Meddelelse af de personer der af respektive underafdelinger er udpeget som
repræsentant/suppleant i hovedbestyrelsen
7) Valg til hovedbestyrelsen (formand på valg i lige år og næstformand + kasserer på valg i ulige år)
8) Valg af 2 suppleanter (vælges for et år) til de i pkt. 7 valgte personer
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Evt.

11.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling for respektive underafdelinger
skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse
5) Behandling af indkommende forslag
6) Valg til bestyrelsen (formand på valg i lige år og næstformand + kasserer på valg i ulige år, øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år)
7) Valg af 2 suppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Evt.

§ 12 Generalforsamlingens ledelse:

12.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræver eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jf. §9, §18 og §19.

12.2 Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om,
at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

12.3 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det.
Ved personvalg dog på forlangende.

12.4 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens/underafdelingens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom
med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 14 Bestyrelse - valg:

14.1 Hovedbestyrelsen består af:

1) En formand - der vælges for 2 år på hovedafdelingens ordinære generalforsamling.
Formanden er på valg i lige år og må ikke sidde i en underafdelingsbestyrelse.
2) En næstformand - der vælges for 2 år på hovedafdelingens ordinære generalforsamling.
Næstformanden er på valg i ulige år og må ikke sidde i en underafdelingsbestyrelse.
3) En kasserer - der vælges for 2 år på hovedafdelingens ordinære generalforsamling.
Kassereren er på valg i ulige år og må ikke sidde i en underafdelingsbestyrelse.
4) Én repræsentant fra hver underafdeling, der er udpeget for 2 år af underafdelingens bestyrelse. Èn af disse udpeges af hovedbestyrelsen som sekretær.

14.2 Underafdelingernes bestyrelse består af:

1) En formand - der vælges for 2 år på underafdelingens ordinære generalforsamling.
Formanden er på valg i lige år.
2) En næstformand - der vælges for 2 år på underafdelingens ordinære generalforsamling.
Næstformanden er på valg i ulige år.
3) En kasserer - der vælges for 2 årpå underafdelingens ordinære generalforsamling.
Kassereren er på valg i ulige år
4) Derudover kan underafdelingen vælge yderligere 2, 4 eller 6 bestyrelsesmedlemmer,
hvoraf én udpeges som sekretær. Såfremt bestyrelsen kun består af formand, næstformand og kasserer, varetager næstformanden sekretærens funktion.

14.3 Bestyrelsen er hovedforeningens/underafdelingens daglige ledelse og repræsenterer
hovedforeningen/underafdelingen i alle forhold. Såvel hovedbestyrelsen som underafdelingsbestyrelserne kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

14.4 Valgbare til bestyrelsen er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år, idet forældre til unge under 18 år regnes for passive medlemmer.

14.5 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen/ underafdelingen i henhold til vedtægterne.

§ 15 Forretningsorden og tegningsret:

15.1 Såvel hovedbestyrelse som selvstændige underafdelingsbestyrelser
fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til disse vedtægter.

15.2 En bestyrelse er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede.

15.3 Foreningen/underafdelingerne tegnes af formanden.

15.4 Underafdelingerne kan ikke optage lån og kan maksimalt optage kassekredit på op til 5.000,00, medmindre andet er vedtaget på underafdelingens generalforsamling. Hovedforening og øvrige selvstændige underafdelinger kan ikke hæfte for gæld, der er stiftet af en selvstændig underafdelings bestyrelse og generalforsamling.

15.5 Foreningens køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes ved hovedafdelingens generalforsamling, idet et flertal på min. 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget.

15.6 Lånoptagelse, ved hovedbestyrelsens foranstaltning, på mere end kr. 5.000,00 skal godkendes af hovedforeningens generalforsamling.

15.7 Ansøgninger om kommunale tilskud o. lign. (lokaletilskud og medlemstilskud m.m.)
ansøges ved de selvstændig underafdelingers foranstaltning.

15.8 Kontakt til sponsorer koordineres af hovedbestyrelsen.
Hovedsponsoraftaler tegnes af hovedbestyrelsen, men ønsker den enkelte underafdeling selv at tegne yderligere aftaler, koordineres dette med hovedbestyrelsen.
Evt. afslag fra hovedbestyrelsen skal begrundes skriftligt.

15.9 Indtægter af godkendte sponsoraftaler, der er indgået mellem en underafdeling og sponsoren, tilfalder ubeskåret underafdelingen.

15.10 Underafdelingernes bestyrelser kan bemyndige hovedbestyrelsen til at indgå en hovedsponsoraftale. Denne bemyndigelse vedtages ved simpelt flertal i hver enkelt underafdelingsbestyrelse og skal være vedtaget i samtlige underafdelingsbestyrelser.
Fordeling af midler fra en hovedsponsor besluttes af hovedbestyrelsen ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

15.11 Underafdelingerne er, på grundlag af underafdelingens indtægter,ansvarlig for at afholde diverse udgifter til egen drift - herunder bl.a. udgifter til leje af hal og lignende faciliteter samt div. udgifter til trænere og instruktører.

15.12 Hovedforeningen foranstalter koordination af diverse arrangementer
- herunder eksterne arrangementer, der kan have indflydelse på en eller flere af foreningens underafdelinger.
Der udarbejdes en gang årligt en aktivitetsoversigt (AKOS) udvisende større arrangementer.
AKOS opdateres løbende ved hovedbestyrelsens foranstaltning p.b.a. informationer fra underafdelingerne.

15.13 Udgifter til medlemskab af de i §2 nævnte hovedorganisationer afholdes af hovedforeningen, mens de selvstændige underafdelinger selv afholder udgifter til lokalunioner og specialforbund

§ 16 Regnskab:

16.1 Såvel hovedforeningens som underafdelingernes regnskabsår er kalenderåret.

16.2 Såvel hovedforeningsbestyrelsen som underafdelingsbestyrelserne skal inden 01 FEB afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 DEC til revisoren.

16.3 Driftsregnskabet skal forelægges de respektive afdelingers ordinære general-forsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

16.4 Driftsregnskab og status udsendes, ved mundtlig henvendelse, til afdelingens medlemmer, når indkaldelsen for generalforsamlingen er offentliggjort.

§ 17 Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år inden 01 FEB gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab
og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18 Vedtægtsændringer:

18.1 Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

18.2 Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af Assens IF hjemmeside (www.aif-sport.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen for hovedforeningen.

§ 19 Foreningens/underafdelingens opløsning:

19.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens/underafdelingens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal,
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

19.2 Ved en underafdelings opløsning tilfalder formue og rekvisitter hovedforeningen,
idet gæld ikke kan overføres til hovedforeningen.

19.3 Ved hovedforeningens opløsning skal foreningens formue anvendes til støtte for
ungdomsarbejdet i Assens by efter indstilling fra den afgående hovedbestyrelse og godkendelse af folkeoplysningsudvalget i Mariagerfjord Kommune.

19.4 Bestemmelse om en underafdelings udtræden af foreningenkan træffes af underafdelingen jf. de i § 19.1 anførte bestemmelser. Dog må der ved udtræden ikke være økonomiske mellemværender mellem hovedforeningen og underafdelingen.
Ved udtræden beholder underafdelingen sin formue og rekvisitter, samt adgang til at anvende anlæg og faste faciliteter på samme vilkår som hovedforeningen.

Bemærkninger:
Vedtægtsændringer er godkendt af generalforsamlingen den 24. april 2018.
Nærværende vedtægter er gældende fra den 24. april 2018.

Gorm Rasmussen
Hovedformand
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager